Love Song

SIMENI KAHOTAM AL LIBECHA'

SIMENI KAHOTAM AL ZROECHA'

KI AZAH KA'MAVET AHAVAH

KASHAH KISHOL KINA'AH

RESHFHA RESHPE YESH

ESH SHALHEVET YAH

MAYIM RABIM LO YUCHLU

LECHABOT ET HA'AHAVAH

VUNEHAROT LO YISHTEFUHA

IM-YITEN EYSH

ET KOL-HON BEYTO BA'AHAVAH

BOZ YAVUZU LO