In Ta

IN TA my mind

IN TA my heart

IN TA my life

YAH ASHAR AHYAH

MI LI YISKOR 'OD HASAD NE'URIM

MI OTI YISH MOR ME HAZEPONIM

BA MA AGLE T'FILAH SOVAVIM HAYOY

LACHO AHAKA'AD YILU YAMOY

YE YE YE YE

IN TA my mind

IN TA my heart

IN TA my life

YAH ASHAR AHYAH

Vyšlo na albech