Kabina pro začínající houslisty

Prof. Pavel Vondruška

Nejprve si ukážeme takový zajímavý nákres.

(Rozvine schematický náčrt kabiny bez podrobností.)

Co to je, přátelé? Patrně nevíte. Však je to také objev teprve rok

starý. Loni na podzim byl rakouský cimrmanolog prof. Fiedler upozornìn

stavebním inženýrem Karlem Wittnerem na záhadné zařízení,

které objevil při demolici starého domu na jižním okraji Vídně.

Jednalo se o rozměrnou skříň vážící 12 q. Namátkový vrt do stěny

skříně odhalil, že její plášť je vyplněn pískem a africkou trávou. Dveře

s trezorovým pákovým uzávěrem zvenčí sváděly k domněnce, že

se jedná o nedobytnou pokladnu, jenže dřevìnou, že? Protože zařøízení

bylo opatřeno výrobním štítkem s nápisem J. Cimrman – 1893,

požádal inženýr Wittner o pomoc vídeňského cimrmanologa. Prof.

Fiedler došel k názoru, že kabina je klozetem a že pùvodně stála

obráceně (otočí schéma vzhůru nohama), tj. stropním otvorem dolů

smìrem k odpadové rouře. Teprve později jednoznačně určil skříň

jako telefonní budku. (Vrátí schéma do pùvodní polohy.)

Profesoru Fiedlerovi přitom vùbec nevadilo, že uživatel této „telefonní

budky“ by mohl být náhodným kolemjdoucím kdykoli v kabinì

zavřen a nemohl by se bez cizí pomoci dostat ven, protože uvnitř

žádná klika není. A k čemu má telefonní budka takovou rouru? Patrně

aby mohl zamčený volat o pomoc! (Sám se své poznámce osaměle

směje.) Abychom zkrátka zabránili vršení dalších nesmyslů, rozjeli

jsme se do Vídně. Jakmile jsme v rakouském poštovním muzeu kabinu

spatřili, okamžitě jsme ji dali převézt z poštovního muzea do

muzea hudby. Věděli jsme totiž hned, oč se jedná.

Přečteme si předmluvu k prvnímu sešitu Cimrmanovy houslové

školy:

„Hra houslová ve svých počátcích je obtížná nejen pro žáka samotného,

nýbrž i pro jeho okolí. Prostou metodou statistickou jsem

zjistil, že rodiče (pěstouni), kteří dali dítě učiti hře houslové, umírají

v prùmìru o tři léta dříve než rodiče (pěstouni), ktečí svým dìtem

hudební vzdělání vůbec neposkytli.

Nepříznivé účinky prvních začátečnických smykù na nervový

organismus rodičù (pěstounù) dají se však odstranit. Za částku pouhých

dvaceti zlatých lze ode mne obdržeti novinku mnou patentovanou,

která nepříznivé účinky hry houslové na okolí zcela vyloučí.

Jedná se o mou kabinu pro začínající houslisty.“

A nyní si rozvineme druhé schéma. Popišme si toto Cimrmanovo

zaøízení: Žák vstoupil s nástrojem do kabiny. Rodiè za ním zavøel

dveøe a dal pákový uzávìr do polohy zavøeno. Zároveò vypínaèem

(6a) rozsvítil žárovku (6). Žák si dal na pultík (5) noty a mohl cvièit.

Stìnami izolovanými pískem a africkou trávou (10) nepronikl ven

29

žádný zvuk. Ten byl odvádìn zvukovodem (9) do svìtlíku. Zvukovod

sloužil souèasnì jako vzduchovod a chránil žáka pøed udušením.

Síto (2) zabraòovalo vnikání hmyzu do kabiny. Chtìl-li se rodiè

pøesvìdèit, jak dítì cvièí, vytáhl z trychtýøovitého sluchátka tlumicí

zátku (8a) a pøiložil hadièku kontrolního poslechu (8) k uchu (13).

Jestliže dítì naopak potøebovalo cokoli zvenèí, použilo tlaèítko (1),

které ovládalo elektrický zvonek (4) na vnìjší stranì kabiny. Jestliže

se rodiè domníval, že dítì lekci z nového notového sešitu již zvládlo,

zhasnul vypínaèem (6a) svìtlo (6), a žák musel hrát zpamìti.

Abyste mìli správnou pøedstavu, jak Cimrmanùv patent fungoval,

profesor Ladislav Smoljak ve vídeòském muzeu hudby vstoupil do

kabiny s houslemi a my jsme si jeho hru natoèili jednak pøi otevøených

a jednak pøi zavøených dveøích. Poslechnìte si nejprve nahrávku

pøi dveøích otevøených:

(Zaèáteènická hra na housle – z magnetofonového záznamu.)

A nyní pøi dveøích zavøených:

(Ticho – z magnetofonového záznamu.)

Dokonalé tìsnìní, že!? Cimrmanovy kabiny pro zaèínající houslisty

upadly na èas v zapomenutí… (ke zvukaøi) dìkuji, už to mùžete

stáhnout … v zapomenutí, když byla jejich výroba v roce 1914 zastavena

v dùsledku pøerušení obchodních stykù s Afrikou a z toho vyplývajícího

katastrofálního nedostatku africké trávy pro zvukovou izolaci

stìn. Novinkou je nejen vylehèená konstrukce z polystyrénu, ale i tzv.

Vondruškovo kukátko (11) pro optickou kontrolu hrajícího žáka.

30

Dr. Zdenìk Svìrák:

Cimrmanovi žáci si v posledním roèníku troufli i na útvar tak nároèný,

jakým je opera. V r.1895 nastudoval Cimrman s absolventy

vlastní jednoaktovou operu „V chaloupky stínu“. Je veliká škoda, že

se z tohoto úsmìvného dílka zachovalo jen libreto. Hudební part se

nám dodnes nepodaøilo nalézt. Až na jediný støípek. Za poslední

slova libreta si Cimrman naèrtl pìt notových linek a do nich vepsal

závìreèný akord.

(Akord z magnetofonového záznamu.)

To byl on.

I když nebývá zvykem inscenovat operu bez hudby, domníváme

se, že kvalita Cimrmanova libreta nás k tomu opravòuje.

Vyšlo na albech